แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

 

 

กิจกรรมสำคัญ

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวม 

 

1.ศึกษาดูงานด้นวิทยาศาสตร์เคมี ณ กรุงเทพมหานครและปทุมธานี

-

-

108,640

-

108,640

2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 -

45,820

-

45,820

3. สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี (ปัจฉิม)

 -

-

4,500

4,500

4  ปรับพื้นฐานความรู้ด้านศาสตร์เฉพาะทางเคมีสำหรับนักศึกษาหลักสูตรฯ เคมีชั้นปีที่ 1

6,400

-

-

-

6,400

5  พี่สอนน้องปรับพื้นฐานความรู้และทักษะทางเคมีสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเคมีชั้นปีที่ 1

6,400

-

-

-

6,400

6 จัดการเรียนการสอน

41,894

213,209

-

-

255,103

7 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

 -

-

-

15,000 

15,000

รวม

54,694

259,029

113,140

15,000

441,863

 

โครงการพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมสำคัญ

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวม

  1. เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

-

28,800

-

-

28,800

รวม

-

28,800

-

-

28,800

 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

 

กิจกรรมสำคัญ

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวม

1. พัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรื่องการเป่าแก้วและแก้วศิลป์

-

-

13,200

-

13,200

2. พัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรื่องการผลิตสื่อการสอนและอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์อย่างง่าย

-

-

10,536

-

10,536

3. พัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำมันมะพร้าว

-

9,600

-

-

9,600

4. ฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเคมี

-

5,400

-

-

5,400

5. ฝึกอบรม เรื่อง ทักษะทางเคมีและทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือชั้นสูง

-

-

9,600

-

9,600

7 อบรมปฏิบัติการ Assistance of lab Boy

-

-

5,000

-

5,000

8. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

1,000

-

-

-

1,000

รวม

1,000

15,000

38,336

-

54,336

 

โครงการสรรหานักศึกษา

กิจกรรมสำคัญ

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวม

  1. เปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร

3,000

-

-

-

3,000

รวม

3,000

-

-

-

3,000

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด