กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยทางเคมีและมาตรฐาน ISO

31 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Year Base)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง ความปลอดภัยทางเคมีและมาตรฐาน ISO ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 จำนวน 33 คน โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัท เค เอส พี อ๊อคต้าเทค จำกัด ได้แก่ นายสุดเขตต์ อนุชิต และ นางนพา  สุไว วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้โดยตรงจากทีมวิทยากรในการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางเคมีและมาตรฐาน ISO