หลักสูตรเคมี/เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

พัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง พัฒนาทักษะการผลิตเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์และแก้วศิลป์

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 และ 30-31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง พัฒนาทักษะการผลิตเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์และแก้วศิลป์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 30 คน โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์ ยะลา ได้แก่ นายมะยารี  ยาฝาด  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้โดยและเทคนิคในการผลิตอุปกรณ์เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ได้

แกลเลอรี่