กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง ไมโครสเกลและการผลิตอุปกรณ์อย่างง่ายจากวัสดุเหลือใช้

31 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Year Base)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง ไมโครสเกลและการผลิตอุปกรณ์อย่างง่ายจากวัสดุเหลือใช้ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน โดยมีวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร   ดำรงรักษ์ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่อง การนำวัสดุเหลือใช้รอบตัวมาผลิตเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตรือย่างง่ายที่สามารถนำไปใช้ในการทดลองจริงได้