หลักสูตรเคมี/เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการศึกษา

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี

- ปีการศึกษา 2563 click>>>

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด