ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

8 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) รายงานความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด