หลักสูตรเคมี/เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ผ่านระบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี และ อาจารย์อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา (แบบออนไลน์) ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฏร์ธานี นักศึกษาได้ฝึกงานเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างและการทดสอบปุ๋ย การเข้าอบรม ISO/IEC 17025 : 2017 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ อีกทั้งนักศึกษายังใช้เครื่องมือวิทยศาสตร์ขั้นสูงได้เป็นอย่างดี
 
 
 
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
ความรู้สึกทั้งหมด
4
 
 

แกลเลอรี่