หลักสูตรเคมี/เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย (วว.) (ผ่านระบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี และ อาจารย์อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ได้นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย (วว.) (ผ่านระบบออนไลน์) นักศึกษาได้นำเสนอผลงานการทำวิจัยและการฝึกงานในด้านการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย และพืช

และการเพาะปลูกไม้ประดับ การเปรียบเทียบปุ๋ย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ประโยชน์ธาตุอาหารซิลิเนียม (SC) และยังเข้าร่วมกิจกรรมอีกมากมาย ถือว่านักศึกษาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการฝึกงานครั้งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ

แกลเลอรี่