หลักสูตรเคมี/เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) จัหวัดภูเก็ต (ผ่านระบบออนไลน์)

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี และอาจารย์อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน ได้นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) จัหวัดภูเก็ต (ผ่านระบบออนไลน์)

นักศึกษาได้นำเสนอเกี่ยวกับการทำงานในด้านการวิเคราะห์ต่างๆ และได้ทำกิจกรรมภาคสนามลงพื้นที่เก็บข้อมูลตัวอย่างอีด้วย

แกลเลอรี่