หลักสูตรเคมี/เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  เคมี

2.ชื่อ–สกุล                ดร.อรวรรณ  ทิพย์มณี

3.ตำแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตรจารย์

4.สังกัด                        คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เบอร์โทรศัพท์ 081-5415939  เว็ปไซต์ https://profile.yru.ac.th/orawan.t

5.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปร.ด.

เคมี

2558

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

เคมีวิเคราะห์

2544

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2

เคมี

2539

 

6. ผลงานทางวิชาการ

    6.1 งานวิจัย    

อรวรรณ  ทิพย์มณี. (2550). ภาวะการปนเปื้อนของโลหะตะกั่วในแม่น้ำปัตตานีช่วงที่น้ำไหล

          ผ่านเทศบาลนครยะลาและบริเวณท่าเทียบเรือประมงบ้านยุโย. ยะลา: มหาวิทยาลัย

          ราชภัฏยะลา.

    6.2 บทความตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Orawan Thipmanee, Saluma Samanman, Supannee Sankoh, Apon Numnuam,

          Warakorn Limbut, Proespichaya Kanatharana, Tirayut Vilaivan, and Panote

          Thavarungkul. (2013). Label-free Capacitive DNA Sensor using   

          Pyrrolidinyl PNA probe with Response Enhancement by Target DNA   

          Overhang. Poster session present at The 2nd Regional Symposium on

          Biosensors, Biodiagnostics and Biochips (ASEAN+2013), Mae Fah Luang  

          University, Chang Rai.

Supannee Sankoh, Saluma Samanman, Orawan Thipmanee, Apon Numnuam,

          Warakorn Limbut, Proespichaya Kanatharana, Tirayut Vilaivan, and Panote

          Thavarungkul. (2013). A comparative study of a label-free DNA capacitive

          sensor using pyrrolidinyl peptide nucleic acid probe immobilized through

          polyphenylenediamine and polytyramine non-conducting polymers.

          Sensors and Actuators B: Chemical, 177, 543-554.

Apon Numnuam, Proespichaya Kanatharana, Warakorn Limbut, Orawan

          Thipmanee, Saluma Samanman, Supannee Sankoh, Tirayut Vilaivan, and

          Panote Thavarungkul. (2012). Picomolar detection of DNA-PNA binding

          based on capacitance measurement. Poster session present at 1st PNA   

          Meeting, MahaChulalongkorn Building, Department of Chemistry, Faculty  

          of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Orawan Thipmanee, Saluma Samanman, Supannee Sankoh, Apon Numnuam,

          Warakorn Limbut, Proespichaya Kanatharana, Tirayut Vilaivan, Panote

          Thavarungkul. (2012). Effect of DNA Target Length on a Label-free

          Capacitive DNA Sensor Based on Poly-para-Phenylenediamine    

          Modified Pyrrolidinyl PNA Probe. Oral session presented at 3rd PNA    

          Meeting, Trace Analysis and Biosensor Research Center (TAB-RC), Prince of  

          Songkla University, Songkhla, Thailand.

Orawan Thipmanee, Saluma Samanman, Supannee Sankoh, Apon Numnuam,

          Warakorn Limbut, Proespichaya Kanatharana, Tirayut Vilaivan, and Panote

          Thavarungkul. (2012). Label-free capacitive DNA sensor using immobilized

          pyrrolidinyl PNA probe: Effect of the length and terminating head group

          of the blocking thiol. Biosensors and Bioelectronics, 38, 430-435.

Supannee Sankoh, Saluma Samanman, Orawan Thipmanee, Apon Numnuam,

          Warakorn Limbut, Proespichaya Kanatharana, Tirayut Vilaivan, and Panote

          Thavarungkul. (2012). A Comparative Study of a Label-free Capacitive   

          DNA Sensor Based on Non-conducting Polymers Modified pyrrolidinyl  

          PNA Probe. Poster session present at 3th PNA Meeting, Trace Analysis and

          Biosensor Research Center (TAB-RC), Prince of Songkla University,

           Songkhla, Thailand.

Orawan Thipmanee, Saluma Samanman, Supannee Sankoh, Apon Numnuam,

           Warakorn Limbut, Proespichaya Kanatharana, Tirayut Vilaivan, and Panote

           Thavarungkul. (2011). Effect of the Length and Terminating Head    

          Group of Blocking Thiols on the Label-free Capacitive Detection of  

          DNA using Immobilized Pyrrolidinyl acpcPNA probe. Oral session   

          present at 2nd PNA Meeting, Department of Chemistry, Faculty of Science,   

           Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.

Orawan Thipmanee, Apon Numnuam, Warakorn Limbut, Proespichaya

                  Kanatharana, and Panote Thavarungkul. (2011). Capacitive

                 Immunosensor Using para-Phenylenediamine Modified Electrode

                 for HSA Detection. Poster session present at International Congress for

                 Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII): Chemistry,

                 Environment and Society, Jomtein Palm Beach Hotel & Resort, Chonburi,

                 Thailand.

Orawan Thipmanee, Saluma Samanman, Supannee Sankoh, Apon Numnuam,

            Warakorn Limbut, Proespichaya Kanatharana, Tirayut Vilaivan, and

            Panote Thavarungkul. (2011). Effect of blocking reagent on the

            capacitive detection of PNA-DNA hybridization. Poster session

            present at 14th Asian Chemical congress (14ACC), Bangkok, Thailand.

Supannee Sankoh, Orawan Thipmanee, Saluma Samanman, Warakorn Limbut,

            Apon Numnuam, Proespichaya Kanatharana, Tirayut Vilaivan, and Panote

            Thavarungkul. (2011). Capacitive DNA sensor using immobilized PNA.   

            Poster session present at International Congress for Innovation in  

            Chemistry (PERCH-CIC Congress VII): Chemistry, Environment and Society,  

            Jomtein Palm Beach Hotel & Resort, Chonburi, Thailand.

Supannee Sankoh, Saluma Samanman, Orawan Thipmanee, Apon Numnuam,

            Warakorn Limbut, Proespichaya Kanatharana, Tirayut Vilaivan, Panote

            Thavarungkul. (2011). Label-free capacitive DNA sensor based on   

            tyramine modified pyrrolidinyl PNA probe. Poster session present at

            2nd PNA Meetng, Department of Chemistry, Faculty of Science, Naresuan

            University, Phitsanulok, Thailand.

    6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ

อรวรรณ ทิพย์มณี. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ.   

         ครั้งที่ 1. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อรวรรณ ทิพย์มณี. (2548). เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 2. พิมพ์ครั้งที่ 1.  

         ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อรวรรณ ทิพย์มณี. (2548). คู่มือปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2. พิมพ์ครั้งที่ 1.  ยะลา:

          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อรวรรณ ทิพย์มณี.(2548). คู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

         ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อรวรรณ ทิพย์มณี. (2547). เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1. พิมพ์ครั้งที่ 1.

         ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อรวรรณ ทิพย์มณี. (2547). คู่มือปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1. พิมพ์ครั้งที่ 1.  ยะลา:

          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อรวรรณ ทิพย์มณี. (2546). เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 1. ยะลา:   

         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อรวรรณ ทิพย์มณี. (2546). คู่มือปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 1. ยะลา: มหาวิทยาลัย

         ราชภัฏยะลา.

อรวรรณ ทิพย์มณี. (2546). คู่มือปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 1.  ยะลา:

          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ

    7.1 ประสบการณ์การสอน

7.1.1  ระดับปริญญาตรี 14 ปี

 ชื่อวิชา เคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) นก.
 ชื่อวิชา เคมีวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) นก.
 ชื่อวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) นก.
 ชื่อวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์ 2    3(3-0-6) นก.
 ชื่อวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) นก.
 ชื่อวิชา การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1  3(3-0-6) นก.
 ชื่อวิชา การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2  3(3-0-6) นก.
 ชื่อวิชา พอลิเมอร์  3(3-0-6) นก.
 ชื่อวิชา เคมีสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) นก.
 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) นก.
 ชื่อวิชา เคมีทั่วไป  3(3-0-6) นก.

 

7.1.2  ระดับปริญญาโท – ปี

         ไม่มี

แกลเลอรี่