หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดร.ฮาซัน ดอปอ

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เคมี

2.ชื่อ–สกุล                 ดร. ฮาซัน ดอปอ

3.ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์

4.สังกัด                        คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เบอร์โทรศัพท์ 089-9776494 เว็ปไซต์ https://profile.yru.ac.th/hasan.d

5.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปร.ด.

เคมี

2558

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วท.บ.

เคมี

2549

6. ผลงานทางวิชาการ

    6.1 งานวิจัย

Hasan Daupor. (2015). Degradation of Blue Ink Solution by Silver Chloride

         Photocatalyst. Yala: Rajabhat Yala University.

    6.2 บทความตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Hasan Daupor, and Sumpun Wongnawa. (2015). “Flower-like Ag/AgCl

         microcrystals: Synthesis and photocatalytic activity”, Materials Chemistry

         and Physics, 159, 71-82.           

Hasan Daupor, and Sumpun Wongnawa. (2014). Urchinlike Ag/AgCl

         photocatalyst: Synthesis, characterization, and activity, Applied Catalysis

         A: General, 473, 59–69.

Hasan Daupor, and Sumpun Wongnawa. (2014). Ag/AgCl photocatalytic activity

         on orange G dye under visible light irradiation, Pure and Applied

         Chemistry International Conference (PACCON 2014) Proceeding, 1,  

         393–396.

Hasan Daupor and Sumpun Wongnawa. (2013). Synthesis of AgCl nanoparticles

         and photodegradation of dyes. Oral session present at The International   

       Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VIII), Jomtien

         Palm Beach Hotel and Resort, Chon Buri, Thailand, May 4–7.

Hasan Daupor and Sumpun Wongnawa. (2012). Near spherical AgCl synthesis

         and photodegradation of dyes. Oral session present at The Commission  

         on Higher Education Congress V: University Staff Development Consortium  

         (CHE–USDC congress V), Ambassador City Jomtien Hotel, Chon Buri,

         Thailand.

Hasan Daupor and Sumpun Wongnawa. (2011). Photocatalytic degradation of

               dye using Ag-TiO2 catalyst. Poster session present at The International

               Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII), Jomtien

               Palm Beach Hotel and Resort, Chon Buri, Thailand.

Hasan Daupor and Sumpun Wongnawa. (2010). Metal ion doped TiO2:

         preparation, characterization and photocatalytic study. The Sixth   

         Thailand material Science and Technology Conference (MSAT 6)   

         Proceeding, 1, 298–300.

   6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ

ฮาซัน ดอปอ. (2559). เอกสารประกอบการสอน เคมีอนินทรีย์ 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. ยะลา:   

         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ

    7.1 ประสบการณ์การสอน

       7.1.1 ระดับปริญญาตรี 1 ปี

ชื่อวิชา เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา เคมีอนินทรีย์ 1  3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-0) นก.
ชื่อวิชา เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-0) นก.
ชื่อวิชา เคมีของสารประกอบออร์แกโนเมทาลิก 3(2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2           1(0-3-0) นก.
ชื่อวิชา การเป่าแก้วเบื้องต้น 2(1-3-2) นก.

 

7.1.2  ระดับปริญญาโท – ปี

         ไม่มี

แกลเลอรี่