ผู้ช่วยศาสตรจารย์ อุบล ตันสม

8 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลอาจารย์

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  เคมี

2. ชื่อ – สกุล              นางสาวอุบล ตันสม

3. ตำแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตรจารย์

4. สังกัด                             คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เบอร์โทรศัพท์ 081-4789069 เว็ปไซต์ https://profile.yru.ac.th/ubol.t

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ชีวเคมี

2541

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้

กศ.บ.

เคมี

2538

6. ผลงานทางวิชาการ

      6.1 งานวิจัย

อุบล ตันสม  สมภพ เภาทอง. (2557). ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเมล็ดคำแสด. ยะลา:

          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.   

สมภพ  เภาทอง, อุบล  ตันสม และสุชัญญา  จันทร์ทักษิโณภาส. (2556). ศูนย์การเรียนรู้และ

          ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาชีพทางเลือกตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : การผลิตแก๊ส

          ชีวภาพ.  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.).

อุบล ตันสม และสมภพ  เภาทอง. (2555). ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการ

          ต้านเชื้อจุลินทรีย์. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อุบล ตันสม. (2553). การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดฟาง.

          ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อุบล ตันสม. (2551). สารสกัดคำแสดและผลต่อสีไข่แดงนกกระทา. ยะลา: มหาวิทยาลัย

          ราชภัฏยะลา.                 

อุบล ตันสม. (2550). ผลของสารสกัดหยาบเมล็ดคำแสดต่อคุณภาพไข่และซากนกกระทา

      ญี่ปุ่น. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

      6.2 บทความตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วิศิษย์เกตุ  ปัญญาพงศ์, อุบล ตันสม, อับดุลรอฮิม เปาะอีแต, และฮานีย๊ะ ปอเย๊าะ. (2554).

         ผลของสารสีจากเมล็ดคำแสดในระดับที่ต่างกันต่อคุณภาพสีไข่แดงของนกกระทา 

         ญี่ปุ่น. ยะลา: วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

      6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

อุบล ตันสม. (2558). เอกสารประกอบการสอน คู่มือปฏิบัติการชีวเคมี. พิมพ์ครั้งที่ 1. ยะลา:

       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อุบล ตันสม. (2557). เอกสารประกอบการสอน หลักเคมี. พิมพ์ครั้งที่ 2. ยะลา: มหาวิทยาลัย

               ราชภัฏยะลา.

อุบล ตันสม. (2557). เอกสารประกอบการสอน คู่มือปฏิบัติการหลักเคมี. พิมพ์ครั้งที่ 2. ยะลา:

       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อุบล ตันสม. (2556). เอกสารประกอบการสอน คู่มือปฏิบัติการชีวเคมี 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. ยะลา:

             มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ

    7.1  ประสบการณ์การสอน

       7.1.1  ระดับปริญญาตรี 10 ปี 

 ชื่อวิชา ชีวเคมี 1       3(3-0-6) นก.
 ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีวเคมี 1  1(0-3-0) นก.
 ชื่อวิชา ชีวเคมี 2  3(3-0-6) นก.
 ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีวเคมี 2  1(0-3-0) นก.
 ชื่อวิชา ชีวเคมีพื้นฐาน  3(3-0-6) นก.
 ชื่อวิชา ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) นก.
 ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร  1(0-3-0) นก.
 ชื่อวิชา หลักชีวเคมี   3(3-0-6) นก.
 ชื่อวิชา หลักเคมี  3(3-0-6) นก.

       7.1.2  ระดับปริญญาโท – ปี

         ไม่มี