หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีประยุกต์