หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อบรมพัฒนาทักษะการเป่าแก้วและแก้วศิลป์สำหรับนักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2560 ทางหลักสูตรมีการจัดอบรมพัฒนาทักษะการเป่าแก้วและแก้วศิลป์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ ได้มากล่าวเปิดพิธี และทางหลักสูตรได้เชิญ มะยารี ยาฝาด เป็นวิทยากรในการจัดอบรม และ อาจารย์ ดร.ฮาซัน ดอปอ ร่วมถึง อาจารย์ ดร.อิมรอน มีชัย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาเคมีให้มีทักษะสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจทักษะการเป่าแก้วและแก้วศิลป์ เป็นต้น

 

แกลเลอรี่