หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้จัดกินกรมมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ณ อาคารประกอบ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งนักศึกษาสาขาเคมีได้มีการแสดงดีเกฮูลู รำตาลีกีปัส และทำขนมต่างๆ เช่น ขนมอาเกาะ ขนมสอดไส้ ตาแปทอด และขนมจูจุ่น รวมถึงทำน้ำจากดอกอัญชัน เพื่อให้เชื่อมโยงกับรายวิชาเคมี และได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีอาจารย์ ดร.อรวรรณ  ทิพย์มณี คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมดูแล

แกลเลอรี่