หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนักเคมี

เมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2561 ทางหลักสูตรฯ สาขาวิชาเคมี ได้จัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 3 โดยหลักสูตรได้เชิญ คุณพฤศจิ อุ่นอก ครูชำนาญการ จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา มาเป็นวิทยากร และได้มีโอกาศเชิญ อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มากล่าวเปิดพิธี โดยจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูมความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมต่างๆเกียวกับเคมี 

แกลเลอรี่