หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บรรยากาศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี/สหกิจศึกษา

บรรยากาศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกแบบสหกิจศึกษา ในหน่วยงานต่างๆ เช่น 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬางกรณ์ 2. ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 3. คณะทรัพย์ฯ 4. ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 5. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฯ 7. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ที่11/1 ตรัง 8. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอันดามัน ภูเก็ต และ 10. บริษัทอุตาสหกรรมน้ำยางยะลา จำกัด เป็นต้น

แกลเลอรี่