หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อบรมการเขียนชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ

คณาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการเขียนแผนชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคาร 20 ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการเขียนชุดโครงการวิจัย เพื่อช่วยพัฒนาท้องถิ่น

 

แกลเลอรี่