หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี คว้ารางวัลดีเด่น ด้านการนำเสนองานวิจัยแบบ Oral presentation

อาจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ในผลงานวิจัยเรื่อง PNA-DNA Hybridization Detection with One-step Electrodeposition using Nanomaterials Modified Gold Electrode ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 และได้รับการคัดเลือกให้ผลงานวิจัยนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารทักษิณ ฉบับพิเศษ (TCI กลุ่ม 1) เป็น 1 ใน 20 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากทั้งหมด 385 เรื่อง

แกลเลอรี่