หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรื่องการผลิตสื่อการสอนและอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างง่าย

เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561 ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรม อบรมเรื่องการผลิตสื่อการสอนและอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ณ ห้องปฏิบัติการเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศษสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอนอย่างง่าย และยังสามารถนำความรู้ที่อบรม มาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน

แกลเลอรี่