หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ค่ายแนะแนวเชิงปฏิบัติการ เลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทางหลักสูตรได้แนะแนวเชิงปฏิบัติการ เลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน โดย อาจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี ประธานหลักสูตร ได้พูดคุย ชี้แนะเกี่ยวกับหลักสูตร ให้แก่นักเรียน

แกลเลอรี่