หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (SAR) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี ได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากประธานกรรมการประเมิน รศ.ประดิษฐ์ มีสุข และกรรมการคือ รส.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย และ ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ ที่กรุณาให้ข้อชี้แนะต่างๆเพื่อให้หลักสูตรเคมีมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยหลักสูตรได้รับคะแนนจากการประเมินในครั้งนี้ 3.81 ซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของคณาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แกลเลอรี่