ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (SAR) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2560

14 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี ได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากประธานกรรมการประเมิน รศ.ประดิษฐ์ มีสุข และกรรมการคือ รส.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย และ ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ ที่กรุณาให้ข้อชี้แนะต่างๆเพื่อให้หลักสูตรเคมีมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยหลักสูตรได้รับคะแนนจากการประเมินในครั้งนี้ 3.81 ซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของคณาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง