บรรยากาศการทำวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 ในช่วงปิดภาคเรียน

14 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ช่วงปิดภาคเรียนระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 นักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน ได้วางแผนการดำเนินงานวิจัยและมาทำวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาเคมี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยติดตามงานวิจัยตามแผนการดำเนินงาน เพื่อให้นักศึกษามีผลการทำวิจัยมากกว่า 70% ก่อนที่จะลงทะเบียนของรายวิชาโครงงานวิจัย ในเทอม 1/2561 ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาทำโครงงานวิจัยสำเร็จตามเวลาและได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ