สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บุคลากร

ชื่อ :
นายอิมรอน แวมง
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

- การเขียนโปรแกรม

- ระบบฐานข้อมูล

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 74100
ชื่อ :
ผศ.ดร.พรรณี แพงทิพย์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

- การออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 74100
ชื่อ :
นางสาวณฤดี เนตรโสภา
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

-มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) เช่น การวิจัยและพัฒนาสื่อ/รูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะกับบริบทของผู้เรียน หรือสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน 

-มีความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา  การอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคน "เก่ง ดี และมีความสุข"

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 74100
ชื่อ :
ดร.ศิริชัย นามบุรี
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านอีเลิร์นนิ่ง

- ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 74100
ชื่อ :
ดร.ปรีชา พังสุบรรณ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

- ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายพิวเตอรฺ์

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 74100