สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บุคลากร

ชื่อ :
ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

- นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
- การจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์

อีเมล์ :
muneeroh.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 74100
ชื่อ :
ดร.ศิริชัย นามบุรี
ตำแหน่ง :
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านอีเลิร์นนิ่ง

- ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
อีเมล์ :
sirichai.nbr@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 74100
ชื่อ :
ผศ.พรรณี แพงทิพย์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร1
ความเชี่ยวชาญ :

- การออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์

อีเมล์ :
pannee.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 74100
ชื่อ :
นายปรีชา พังสุบรรณ
ตำแหน่ง :
ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ :

- ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายพิวเตอรฺ์

อีเมล์ :
preecha@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 74100
ชื่อ :
นายอิมรอน แวมง
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร4
ความเชี่ยวชาญ :

- การเขียนโปรแกรม

- ระบบฐานข้อมูล

อีเมล์ :
imron.w@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 74100