สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

           หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เดิมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 และมีการปรับปรุงเป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2548 ต่อมาปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) โดยเพิ่มจำนวนหน่วยกิตจากเดิมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต
           หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีสาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ความต้องการของท้องถิ่น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) และปรับแก้ตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิจากการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต แบ่งเป็น กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จุดเด่นของหลักสูตรคือ ผลิตครูคอมพิวเตอร์เพื่อสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เน้นการสอนโรงเรียนในท้องถิ่น บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่หลากหลายและการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ