สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1  ปรัชญาของหลักสูตร
        ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม นําสู่การพัฒนาท้องถิ่น

2  ความสำคัญของหลักสูตร
        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร         
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีคุณสมบัติที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้
    3.1 มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญด้านคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูงได้
    3.2 มีทักษะการสอนที่ผสมผสานศาสตร์ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการหลักสูตรการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
    3.3 เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะชีวิต ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การเผชิญสถานการณ์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน