สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมการประชุมเฉพาะเรื่อง หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21”

   เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการจัดกิจกรรมการประชุมเฉพาะเรื่อง หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2018 โดยมี อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นหัวหน้าวิทยากร ร่วมด้วย อาจารย์แพรวศรี เดิมราช อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน คุณวันชนะ พรหมทอง และคุณสุวีนา ยูโซ๊ะ ณ ห้อง Lotus 10 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

   กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้ร่วมทดลองใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) อย่างง่ายเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการประชุมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งมาจากทุกภาคส่วนของประเทศ บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และแนวคิดในการต่อยอดงานวิจัย อีกทั้งยังมีความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมอีกด้วย

แกลเลอรี่