สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 5 รับรางวัลในโครงการการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมนักศึกษา ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 5 ประกอบด้วย น.ส.นูรีซา เจ๊ะมามะ, น.ส. ยามีลา อาแซ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ประเภทบรรยาย 2561 และ นายอับดุลการีม ได้รับรางวัล "ชมเชย" ประเภทโปสเตอร์ ในโครงการการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมนักศึกษา ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่