สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ "การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2"

     ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ "การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2" ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และความเข้าใจในด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ในมาตราฐาน EPUB 3 ให้กับนักศึกษาเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและสามารถสร้างสื่อแบบมาตราฐาน EPUB3 ได้ กิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

แกลเลอรี่