สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาเดินทางไปนิเทศก์นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล

    เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้เดินทางไปนิเทศก์นักศึกษาฝึกสอน นางสาวฟิตรี โต๊ะกือจิ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ซึ่งในระหว่่างช่วงระยะเวลาที่ทำการฝึกสอนนักศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีทั้งการสอนและภาระหน้าที่อื่นที่โรงเรียนมอบหมาย อีกทั้งทางโรงเรียนมีครูพี่เลี้ยงและทรัพยากรที่มีความพร้อมทั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เหมาะที่จะเป็นสถานฝึกประสบการณ์การสอนให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้เป็นอย่างดี 
   ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณทางโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ที่ได้ให้การตอนรับเป็นอย่างดีตลอดการเดินทางไปนิเทศน์ในครั้งนี้

แกลเลอรี่