สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อหลักสูตร

รหัสและชื่อหลักสูตร

       รหัสหลักสูตร    :  25481571102663

       ภาษาไทย       :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

       ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Education Program  in Computer Education