สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30  

หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

12  

หน่วยกิต

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

6  

หน่วยกิต

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

6  

หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ        เทคโนโลยี         

ไม่น้อยกว่า

6  

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

        128  

หน่วยกิต

   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

ไม่น้อยกว่า

50  

หน่วยกิต

     2.1.1) วิชาการศึกษา

ไม่น้อยกว่า

36  

หน่วยกิต

              1. วิชาบังคับ

 

34  

หน่วยกิต

              2. วิชาเลือก

 

2  

หน่วยกิต

     2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

ไม่น้อยกว่า

14  

หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

78  

หน่วยกิต

     2.2.1) วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

69  

หน่วยกิต

             1. วิชาบังคับ

 

60  

หน่วยกิต

             2. วิชาเลือก

 

9  

หน่วยกิต

     2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

6  

หน่วยกิต

     2.2.3) เลือกจากวิชาเลือกของวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

3  

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6  

หน่วยกิต