สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต

     ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต

2. รูปแบบของหลักสูตร

     2.1 รูปแบบ     

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี  

    2.2 ประเภทของหลักสูตร

          หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

    2.3 ภาษาที่ใช้

          จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

    2.4 การรับเข้าศึกษา

          รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

    2.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    2.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว