สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา :

     1. ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

     2. บุคลากรทางการศึกษา

     3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์

     4. การประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์