สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ลงพื้นที่รายวิชาซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์นักศึกษาคอมพิวเตอร์ รหัส 59 [ 1415082561 ]

แกลเลอรี่