สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงและบริการวิชาการเกี่ยวกับศาสตร์คอมพิวเตอร์

แกลเลอรี่