สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2562

http://eduservice.yru.ac.th/tcas/