สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แนะนำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา