สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 60

รายชื่อนักศึกษา รหัส 60

1.      406009001     นางสาวศิรินภา คงศรีรอด

2.      406009002     นางสาวเอมมิกา ทองจารุแข       

3.      406009003     นางสาวพาตีเม๊าะ สูลง    

4.      406009004     นายมูฮัมหมัดคอลีดี กาซอ

5.      406009005     นางสาวนิซูรัยดา เเวเดง  

6.      406009006     นายฟูรดีมาน คงศรีวีรพันธ์        

7.      406009007     นายมูฮามัดอัสรี ยุโซะ    

8.      406009008     นายอิลฮัม โต๊ะหัวเมือง   

9.      406009009     นายสุธิพล ดือเลาะ       

10.     406009010     นางสาวนาเดียร์ สะมะแอ

11.      406009011     นายมูฮัมหมัดคัชดี เก็งมะลาพี      

12.      406009012     นางสาววันโซเฟีย แวกาจิ

13.      406009013     นายอิลฮัม จารู  

14.      406009015     นายนิโซ๊ะ นิสนิ 

15.      406009016     นายตัลมีซี  มือเซ๊าะ      

16.      406009017     นายอัฟนัน วานิ 

17.      406009018     นางสาวไซนะห์  สาฮีบาตู

18.      406009019     นางสาวซาลีฮา อาบู      

19.      406009020     นางสาวอารีนา สีเดะ     

20.      406009021     นางสาวโซเฟีย นิลี        

21.      406009022     นางสาวโรสณาเดียร์ บีโย 

22.      406009023     นายไพศอล ดีแม

23.      406009024     นางสาวซัลมีลา สุหลง    

24.      406009025     นางสาวกตัญชลี วังแก้ว  

25.      406009026     นางสาวนูรีย๊ะ ดอเซะ     

26.      406009027     นางสาวนาดีเร๊าะ สาและ 

27.      406009028     นายอารอฟัต อาบู        

28.      406009029     นายบูกอรี ตือบิงหม๊ะ     

29.      406009030     นางสาวอาซียะห์ เจะเลาะ

30.      406009031     นายอัสรัน แมเลาะปากา 

31.      406009032     นางสาวนูรีดา ลาเตะ     

32.      406009033     นายฮาซัน มานิ 

33.      406009034     นางสาวสลามา แซะแง   

34.      406009035     นายบูไอร์ดี สุหลง        

35.      406009036     นางสาวสุวานี ปอสอตี