สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 59

1.      405909001     นางสาวปัทมวรรณ  แก้วพิศดาน

2.      405909002     นางสาวคอลีฟะห์  มะสันติ

3.      405909003     นางสาวฮานีฟะฮ์  แลปิ

4.      405909004     นายอิสมาแอล  พิทักษ์ลาวัลย์

5.      405909005     นางสาวลักษ์ขณาวดี  ชุ่มแก้ว

6.      405909006     นายซอฟวัน  ด่านทวีลาภ

7.      405909007     นายลุตฟี  สาฮา

8.      405909008     นางสาวรุสมีนิง  ลอเด็ง

9.      405909009     นายอลีมิน  เจ๊ะอีซอ

10.     405909010     นายวันอันวา  แวยามา

11.      405909011     นางสาวนายีฝ๊ะ  เจะหะ

12.      405909012     นายมูหัมมัด  อาแว

13.      405909013     นายมะห์ดี  เจะโซ๊ะ

14.      405909014     นายมูหามะฮาซัน  เจ๊ะอารง

15.      405909015     นางสาวซอลีฮะห์  สะอุ

16.      405909016     นางสาวการีหมะ  ตูแกบือซี

17.      405909017     นายอับดุลฮากีม  เจะเด็ง

18.      405909018     นางสาวนูรลัยลา  มาสนิท

29.      405909019     นางสาวอาสือนะ  ดามาแล

20.     405909020     นางสาวนินัซรียะห์  มอลอ

21.      405909021     นางสาวสุปรีนา  ดอเลาะ

22.      405909023     นางสาวฮายาณี  อาแว

23.      405909024     นายสมาน  วาเงาะ

24.      405909025     นายมูฮำหมัดอัสหัร  เลาะเมาะ

25.      405909026     นายมะรอซาลี  มะลี

26.      405909027     นายวันอัฟฟาน  มิมอ

27.      405909028     นางสาวฟาตีน  และราซอ

28.      405909029     นางสาวนูรนีซัน  สามารอ

39.      405909030     นายฮีลมิง  มาน๊ะ

30.      405909031     นางสาวอัสมา  สาหลำสุหรี

31.      405909032     นางสาวฮูดา  กาเว

32.      405909033     นายมูฮัมมัด  ตะเย๊าะ

33.      405909034     นางสาวอาณีซ่า  กือเตะ

34.      405909035     นางสาวนูรฮายาตี  ดือเระ

35.      405909036     นางสาวซูไรยะห์  ดอเลาะ