สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 58

รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

1.      405809002     นางสาวนูรีดา ยามูสะนอ

2.      405809003     นางสาวฮาซานะห์ มะแซ

3.      405809004     นายนัสรี แปแนะ

4.      405809005     นางสาวซาอีด๊ะห์ ตาเยะ

5.      405809006     นายฟารุก ซิ

6.      405809007     นางสาวมาณีษา บาสอลอ

7.      405809008     นางสาวนูรมา ดอมาดา

8.      405809009     นางสาวนูรอิฮซาน มะแซ

9.      405809010     นางสาวอามานี โต๊ะทา

10.     405809011     นางสาวพาตีเมาะ สาเหาะ

11.      405809012     นางสาวณัฐติกา เกษตรกาลาม์

12.      405809014     นางสาวอัสมานี เฮ็งตา

13.      405809015     นางสาวสุไรนีย์ มะเร้ะ

14.      405809016     นางสาวฟาอียะห์ โซ๊ะซูบ๊ะ

15.      405809017     นางสาวกูฮูดาห์ รายอลือแมะ

16.      405809018     นางสาวยามีละห์ ยูโซะ

17.      405809019     นางสาวนูรมี มานิ๊

18.      405809020     นายมูฮำหมัดฟาอี เจ๊ะโซ๊ะ

19.      405809021     นางสาวยัสมูน สาและ

20.      405809022     นายธีรภัทร ปิยะเขตร

21.      405809023     นายมัสลัน โตะ

22.      405809024     นางสาวพุดดือลา เวาะโซะ

23.      405809025     นางสาวมูนีเราะ สาและ

24.      405809026     นางสาวนูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ

25.      405809027     นางสาวอัสมีนีย์ หะยียาชิง

26.      405809028     นางสาวกัรมียะห์ ดาฮามิ

27.      405809029     นายอารีฟีน มะแอ

28.      405809030     นางสาวซูนิตา เตะโระ