สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 57

รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

1      405709001     นายสุไฮมิง  เจ๊ะหลง

2      405709002     นางสาวอัฟรีมา ลาแห

3      405709003     นางสาวสอลีห๊ะ สุและเลาะ

4      405709004     นายอับดุลการีม มะดีเยาะ

5      405709005     นางสาวไอนี สะหะเม๊าะ

6      405709006     นายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ

7      405709007     นายอิมรอน สุหลง

8      405709008     นางสาวอาตีกะห์ เตาวตู

9      405709009     นางสาวซูไบดะห์ ลาเต๊ะ

10     405709010     นายนัสริน โซ๊ะสะอิ

11      405709012     นางสาวโซฟียา  เปาะจิ

12      405709014     นางสาวตอยีบะห์ ซากา

13      405709017     นางสาวยามีลา อาแซ

14      405709018     นางสาวฟิตรี โตะกือจิ

15      405709019     นายอากรัน อาแด

16      405709020     นางสาวสนธเยศ ขำนุรักษ์

17      405709021     นายซอลาฮุดดีน อาแวกือจิ

18      405709022     นายมุฮตาซีดีน  เดียได

19      405709023     นางสาวพาอีซะห์ สะแม

20      405709024     นางสาวนูรีซา เจ๊ะมามะ

21      405709025     นางสาวซาเดีย แก้วเพ็ชร์

22      405709029     นายมะรอกิ มามะ

23      405709030     นายสมยศ ดีวิจิตร

24      405709033     นายไฟซอล มามะ

25      405709034     นางสาวอัสมะ มะเร๊ะ

26      405709035     นางสาวมาลีนี ลอแม

27      405709036     นางสาวอัสมาดี สาหะ

28      405709037     นายอัมรัณ แปซะ

29      405709039     นายนิรสลัน จิใจ