สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วีดีโอนำเสนอหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

แกลเลอรี่