สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะการสร้างสื่อโมบายแอพพลิเคชั่น

    เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะการสร้างสื่อโมบายแอพพลิเคชั่น ภายใต้โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน จัดขึ้นโดย หลักสูตรคอมพิวเตอร์สึกษา  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (06  -  302)  อาคาร  6  ชั้น  3  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านการสร้างสื่อโมบายแอพพลิเคชั่นให้เป็นแนวทางครูที่สามารถประยุกต์ใช้ต่อได้

แกลเลอรี่