สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทยและอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้จัดอบรมพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทยและอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 33 คน ณ อาคาร 6 ห้อง 204 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ ดร.อัฉราพร ยกขุน เป็นวิทยากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์ของนักศึกษา

แกลเลอรี่