สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศลปวัฒนธรรม

     เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรม "มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม" ซึ่งทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมบนเข็มกลัดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์อิมรอน แวมง เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่