สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายอีครัม แวจิ รหัส 55

ชื่อ-สกุล        นายอีครัม   แวจิ   รหัส 55

ตำแหน่งงาน    ครูผู้ช่วย

หน่วยงาน      โรงเรียนบ้านปะกาลือสง  หมู่  6  ตำบลตุยง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

สังกัด          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ปัตตานี  เขต  1

แกลเลอรี่