สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นางสาวนูรีซา ลาแมปาแด รหัส 55

ชื่อ-สกุล       นางสาวนูรีซา  ลาแมปาแด   รหัส 55

ตำแหน่งงาน   ครูผู้ช่วย

หน่วยงาน     โรงเรียนบ้านยะลา  หมู่  1  บ้านยะลา  ตำบลยะลา  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

สังกัด         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ยะลา  เขต  1

แกลเลอรี่