สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อบรม Scratch นักศึกษาชั้นปีที่ 4

    เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรม "พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมตามยุคสมัย" (Scratch) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน โดยมีอาจารย์อิมรอน  แวมง เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 3 (06-302) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นปีที่ 5

แกลเลอรี่