สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษา รหัส 55

วันที่สำรวจ    22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน

จำนวนบัณฑิตทั้งหมด

32

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา

27

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)

10

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ

3

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา

0

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

1

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

0

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร

0

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว

0

หมายเหตุ   - จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

      - ใช้ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559  ซึ่งมีการสำรวจภาวะการมีงานทำ ในปีการศึกษา 2560

 

แกลเลอรี่